1- در راستای تکریم مقام مشتری و کاهش زمان تحویل به صورت مستمر تلاش می نماییم.
2- در استفاده مناسب، موثر و دلسوزانه از امکانات جدی هستیم .
3- تمامی تلاش خورد را جهت شکوفایی و اثر بخشی اهداف سازمان به کار میگیریم.
4- در راستای مشارکت فعال کارکنان و ارائه پیشنهادات آنان و هم کاری تیمی جهت رفع تن گاهای سازمانی تلاش می کنیم.
5- ضمن حفظ استقلال شغلی همواره با مشورت و مشارکت همدیگر را در انجام امور کمک خواهیم کرد.
6- در تقویت هر چه بیشتر روابط سازمانی با حفظ احترام متقابل و ایجاد محیط زنده و پر نشاط کوشش خواهیم کرد.
7- جدیت و مسئولیت پذیری در انجام وظایف و اطلاع رسانی کامل را محور فعالیت های خود قرار می دهیم.
8- آموزش و انتقال دانش به هم کاران جهت ارتقاء دانایی و کسب توانایی های شغلی را بصورت مستمر در اولویت کار خود قرار می دهیم.
9- همواره زمینه انتقاد پذیری سالم را برای بهبود روش های انجام کار خود تقویت می نمائیم.
10- در راستای برقراری نظم سازمانی و حاکمیت و اجرای اخلاق حرفه ای تلاش می کنیم.
11- بر این که هریک از هم کاران ستونی از عمارت با شکوه سازمان هستند، اعتقاد قلبی داشته و برای استحکام هر چه بیشتر این عمارت از هیچ کوششی دریغ نخواهیم نمود.
12- در اجرای وظایف سازمانی از مدیریت زمان به خوبی سود می بریم.
13- تلاش می کنیم جوی آرام و مطمئن با همکاری یکدیگر بسازیم.
14- خود را ملزم به اجرای برنامه ها، انجام کامل و صحیح وظایف محوله، حفظ منافع و اطلاعات، اجرای قوانین شرکت و اعتلای آن می دانیم.
15- خود را ملزم به حفظ اطلاعات و اسرار سازمان می دانیم.
16- نقطه تمرکز خود را بر کیفیت و تولید استاندارد مبتنی بر نگرش مشتریان قرارداده ایم.
17- معتقد به ایجاد رقابتی سالم برای تعالی سازمان و اهداف آن هستیم.
18- تمامی تلاش خود را برای اعتلای نام نصب نیروی ایران به کار خواهیم گرفت.
19- خود را نسبت به اجرای منشور اخلاقی متعهد و پایبند می دانیم.